Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

projekt: http://www.atcsites.com

strona główna  ::  kontakt  ::  dokumenty  ::  plan lekcji  :: 

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

SZKOŁA NR 8

historia

dyrekcja

nauczyciele

pedagog

logopeda

kółka zainteresowań

biblioteka

œwietlica

pielęgniarka

stołówka

PRZEDSZKOLE NR 16

nauczyciele

rozkład dnia

wydarzenia

galeria

rekrutacja

projekt: http://www.atcsites.com

SZKOŁA DAWNIEJ

Historia powstania szkoły w Rybniku-Wielopolu sięga XIX wieku. W 1886 roku wybudowano budynek szkoły dla wygody mieszkańców i ich dzieci, które musiały uczęszczać do innych odległych o kilka kilometrów szkół. Ówczesny budynek bardzo różnił się od tego, który jest obecnie. Składał się tylko z jednej częœci, w której odbywały się lekcje i znajdowały mieszkania dla nauczycieli. W zwišzku z tym, w latach osiemdziesištych ubiegłego wieku, dzięki staraniom pani mgr Paryzek ówczesne władze podjęły decyzję o rozbudowie szkoły. Na czas remontu podstawówkę przeniesiono do szkoły nr 15 w Rybnickiej KuŸni. Pani dyrektor mgr Renata Paryzek, która w tych trudnych czasach pełniła funkcję dyrektora szkoły, cały swój czas poœwięciła temu nadrzędnemu celowi. Remont rozpoczęto od doprowadzenia wody bieżšcej w listopadzie 1982r. Uroczystego otwarcia rozbudowanej i wyremontowanej szkoły dokonano 11 paŸdziernika 1985 roku i nadano szkole imię Lucjana Szenwalda. Pierwszym dyrektorem szkoły, był niemiecki nauczyciel p. Schik a zajęcia odbywały się w języku niemieckim. Gdy stanowisko dyrektora przypadło p. Janowi Bienkowi sytuacja uległa zmianie i dzieci uczyły się po polsku. Z dostępnych Ÿródeł dowiadujemy się, że nauka w szkole odbywała się w dwóch klasach, do których uczęszczało 67 chłopców i 60 dziewczšt. W roku 1906 kierownikiem szkoły był p. Jakub Lasoka, który był jednoczeœnie komendantem nowo powstałej drużyny straży pożarnej. Po nim kierownictwo w szkole sprawowali kolejno: Józef Janik- założyciel polskiego szkolnictwa w Rybniku po II wojnie œwiatowej. Piszšc o nim warto wspomnieć o jego nieżyjšcej już żonie, œp. Zofii Janikowej, która dzielnie wspierała męża w jego poczynaniach, a także jako nauczycielka języka polskiego starała się zakorzenić w dzieciach polskš tradycję, uwrażliwiajšc na piękno, prawdę i dobro. Dalej wymienić należy: A. Trela, N Golonko, M. Skorupka, R. Paryzek, M.Kurzydem-Krzemień.

SZKOŁA DZIŒ

 

Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Błażyca. W zwišzku z przeprowadzonš reformš oœwiaty połšczono Szkołę Podstawowš nr 8 z Przedszkolem nr 16 i utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, który jest placówkš integracyjnš. Uczęszczajš do nas dzieci niesłyszšce i słabo słyszšce, dowożone specjalnym busem z Zamysłowa, Zebrzydowic, Niedobczyc i Boguszowic. W oddziałach integracyjnych praca nauczycieli prowadzšcych jest wspomagana przez surdopedagogów.

projekt: http://www.atcsites.com

Z ŻYCIA SZKOŁY

aktualnoœci

kalendarz roku

imprezy i uroczystoœci

konkursy

akcje społeczne

nasi najlepsi

PROJEKTY

szkoła dobrych pomysłów

promocja zdrowia

comenius

GALERIA

uroczystoœci

imprezy

wycieczki

Opracowanie i treœć © MARIOLA MANDRYSZ

szablony